Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tanım

Madde 1 — Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesine

dayanarak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olmak üzere T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte ve ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünün

katkılarıyla kurulan Petrol Araştırma Merkezinin (PAL olarak anılacaktır) çalışma esasları, Orta Doğu Teknik

Üniversitesi (ODTÜ olarak anılacaktır), Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM olarak anılacaktır) ve Hazine

Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğü (HMKİTGM olarak anılacaktır) arasında imzalanan anlaşmalar, işbirliği ve

uygulama protokolleriyle sağlanır.

Merkezin Amacı

Madde 2 — a) PAL petrol sektörünü ilgilendiren petrol-doğal gaz arama ve üretim, rafinaj ve taşıma

konularında araştırma yapmak, kamu ve özel kuruluşlar tarafından talep edilen konularda projeler yapmak,

b) Aynı konularda yurtdışındaki araştırma merkezlerinde ve endüstride olan gelişmeleri takip etmek ve

mevcut bilgileri ülkemize kazandırmak,

c) Petrol sektöründe değişik alanlarda uygulanan metodlarda ve teknolojide geliştirici, özgün bilimsel

araştırma ortamı oluşturularak yaratıcılığı özendirmek,

d) Petrol şirketlerinin talep edecekleri servis hizmetlerini vermek, bu çerçevede petrol ve ürünlerinin

standartlara uygunluğunun tesbit edilebilmesi amacıyla analizleri yapmak ve analiz yöntemlerini geliştirmek,

e) PAL'in ilgi alanına giren konularda eğitim vermek,

f) Sürekli Eğitim Merkezinin (SEM) amacına uygun konularda SEM ile işbirliği yapmak,

g) Petrol endüstrisindeki gelişmelere paralel olarak ve ihtiyaçlara cevap verecek düzeye gelince Petrol

Araştırma Enstitüsü olabilmek için gerekli çalışmaları yapmak,

Çalışma Alanı

Madde 3 — PAL amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalarını yürütür;

a) Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşlarıyla ilgili konularda işbirliği yapmak,

b) Bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantıları

düzenlemek,

c) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kuruluşlarla ortaklaşa iş yapmak ve

bu konulardaki çalışmaları desteklemek,

d) Petrol endüstrisinin test ve analiz taleplerini karşılamak,

e) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda sağlanan bulguların gizlilik kapsamına girmemesi

durumunda bilimsel yayın yapmak,

f) Üretilen ve geliştirilen yöntemleri ve teknolojiyi danışmanlık ve eğitim kursları aracılığıyla endüstriye

aktarmak.

Örgütlenme ve Yönetim

Madde 4 —Petrol Araştırma Merkezinin Organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu b) Merkez Başkanı

c) Danışma Kurulu

d) İdari ve Laboratuvar Birimleri ve Proje Grupları

Yönetim Kurulu

Madde 5 — Yönetim Kurulu; ODTÜ Rektörünün Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Kimya Mühendisliği,

ve Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinden (ilgili Akademik Birimlerin görüşlerini de alarak) atayacağı birer üye,

PİGM Genel Müdürünün belirleyeceği 2 üye, Hazine Müsteşarlığı KİT Genel Müdürlüğünden 1 üye, ve PAL

Merkez Başkanı olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu ilk toplantısında yönetim kurulu

başkanını salt çoğunlukla seçer.

Yönetim Kurulunun görev süresi 3 yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle

görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye

görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 6 —Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

a) Bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar doğrultusunda PAL'in çalışma ve yönetimiyle ilgili konularda karar

almak,

b) PAL birimlerinin ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,

c) ODTÜ'de PAL ile bölümler arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla

genel bir protokolun temel ilkelerini saptamak,

d) Merkez Başkanının hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını

rapor halinde PİGM, Üniversite Yönetim Kurulu ve HMKİTGM'ye sunmak,

e) Merkez Başkanının ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma

programını hazırlamak,

f) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,

h) Belirleyeceği miktarlar üzerindeki proje tekliflerini incelemek ve karara bağlamak,

g) Merkez Başkanı tarafından hazırlanan bütçe önerisini ve analiz ücretlerini incelemek ve onaylamak,

i) PAL'in düzenleyeceği eğitim ve öğretim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri

belirlemek ve Üniversite Senatosuna sunmak,

j) Gelişen teknolojiye bağlı olarak ve endüstrinin ihtiyaç duyacağı konularda yurtiçi ve yurtdışı yeni

laboratuvar birimlerini oluşturmak.

Merkez Başkanı

Madde 7 — Merkez Başkanı,

Merkez Başkanı, Madde 2 de belirtilen konularda araştırma yapmış bilgi ve deneyimi olan ODTÜ öğretim

üyeleri arasından PAL Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir.

Süresi biten Merkez Başkanı yeniden görevlendirilebilir.

Merkez Başkanı en çok iki Başkan Yardımcısını ODTÜ öğretim üyeleri arasından seçer ve Rektörün

onayına sunar.

Merkez Başkanı görevi başında olmadığı zaman Merkez Başkan Yardımcılarından birini vekil bırakır.

Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Başkan görevlendirilir.

Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

Madde 8 — a) Yönetim Kuruluna Başkanlık etmek,

b) Yönetim ve danışma kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara Başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) PAL'in endüstri ile iletişimi ve işbirliğini kuvvetlendirmek için girişimlerde bulunmak,

e) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Merkez Başkanının görev sürelerinin bitiminde, yeni üyelerin belirlenmesi

için Rektörlük, PİGM, HMKİTGM nezdinde gereken girişimleri yapmak.

Merkez Başkanının Görevleri

Madde 9 — a) PAL'i temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

c) Yönetim Kurulunun belirlediği miktarların üzerindeki proje tekliflerini Yönetim Kuruluna sunmak,

d) PAL'e bağlı laboratuvar birimlerinin, proje gruplarının, idari ve teknik personelinin düzenli ve etkili

çalışmasını sağlamak,

e) PAL'in laboratuvar birimlerinin yöneticilerini Yönetim Kurulunun olurunu alarak belirlemek,

f) Gelir gider hesaplarını takip etmek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek, g) PAL'in yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak

ve Yönetim Kuruluna sunmak,

h) PAL demirbaşlarının takibi ve korunması için tedbirleri almak,

i) Merkezde görev yapacak her türlü idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulunun

olurunu aldıktan sonra önerileri Rektörün onayına sunmak,

j) Danışma Kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırmak.

Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 10 — Danışma Kurulu, aşağıdaki kurum ve alanlardan belirlenen temsilcilerden oluşur.

a) T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından bir temsilci,

b) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından en az bir temsilci,

c) T.C. Çevre Bakanlığından en az bir temsilci,

d) PİGM'den en az 5 temsilci,

e) HMKİTGM'den en az bir temsilci,

f) ODTÜ ve diğer üniversitelerin konuyla ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri,

g) ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı veya temsilcisi,

h) TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, MTA'dan en az birer temsilci,

i) PETDER, ADER'den birer temsilci,

j) Konu ile ilgili meslek kuruluşları olan PUİS ve TABGİS'den birer temsilci,

k) Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı özel petrol şirketlerinden birer temsilci,

l) Petrol Mühendisleri Odasından bir temsilci,

m) PAL Yönetim Kurulunun uygun göreceği diğer kuruluş ve kişiler.

Danışma Kurulu gerektiğinde Merkez Başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak PAL'in çalışmaları ile ilgili

görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

Laboratuvar Birimleri ve Proje Grupları

Madde 11 — Petrol Araştırma Merkezi amaçları doğrultusunda araştırma, eğitim ve uygulama

faaliyetlerini, laboratuvar birimleri ve proje grupları aracılığıyla yürütür. PAL birimlerinin ve proje gruplarının

kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunda hazırlanan yönergeler uyarınca yürütülür.

Bütçe Esasları

Madde 12 — Merkezin gelir ve giderleri ve buna ait bütçesi ODTÜ-PİGM-HMKİTGM arasında imzalanan

ikili veya üçlü anlaşmalar ve işbirliği protokollerinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Ancak HMKİTGM ile ODTÜ arasında imzalanan ikraz anlaşması çerçevesinde yapılan harcamalarda ikraz

anlaşması ile işbirliği protokolu arasında bir ihtilaf vuku bulursa ikraz anlaşması dikkate alınır.

İta Amiri

Madde 13 — Merkezin İta Amiri Rektördür.

Yürürlük

Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 — Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.